21.11.2018

Muur voor Talent Jelle Slof

21.11.2018

[English text below Dutch]

Het kunstwerk dat Jelle Slof (1990) maakt voor het project ‘Muur voor Talent’, is voltooid.

Muur voor Talent is een project van samenwerking dat in dit jaar mede mogelijk gemaakt werd door gemeente Nijmegen, ProRail en Stichting COEN. Het initiatief geeft de grijze muur bovenop de tunnel aan de westkan van de Tunnelweg in Nijmegen een opknapbeurt. Bovendien komt Muur voor Talent voort uit de observatie dat de plekken waar jonge kunstenaars hun werk kunnen presenteren aan het afnemen zijn. Met dit project willen ze jonge talentvolle kunstenaars de kans geven zich te presenteren en aan hun portfolio te bouwen en bewoners uit de omliggende wijken kennis laten maken met kunst in de openbare ruimte. Het project is de start van een samenwerking van minimaal drie jaar en elk jaar wordt er een nieuwe, jonge talentvolle kunstenaar geselecteerd die de opdracht gaat uitvoeren. 

Dit jaar is Jelle Slof de genodigde kunstenaar. Jelle maakte een ''paint by number'' afbeelding op de muur van de tunnel. Voor de inkleuring van het project organiseerde Jelle een kleurplaat-wedstijd. Zo'n kleine 50 geïntresseerden uit de leeftijdscategorie 7 t/m 70 namen deel aan de wedstijd en probeerden met een zo orgineel mogelijk kleurenpallet een verrassende inkleuring te maken.

21 november jongstleden werd in het bijzijn van wethouder Noël Vergunst de winnaar bekendgemaakt. Iris Rossen (8 jaar) is de winnaar en in februari 2019 is de muur ingekleurd op basis van haar tekening.

Jelle is beeldend kunstenaar en rondde in 2016 zijn Bachelor Fine Art af aan ArtEZ, de Hogeschool voor de Kunsten. Jelle werkt als postbode en kunstenaar en is aankomend docent. Jelle werkt naar de waarneming onder invloed van regels als: tijdsdruk, massaproductie, en verandering van formaat. Al deze factoren spelen een belangrijke rol binnen hoe wij het ambacht tegenwoordig zien en wanneer wij denken een "ambachtelijk" gemaakt werk te zien.

Meer info: www.jelleslof.nl.

The artwork that Jelle Slof (1990) created for the 'Wall for Talent' project has been completed.

Wall for Talent is a collaborative project that was made possible this year by the municipality of Nijmegen, ProRail and the COEN Foundation. The initiative is giving the gray wall on top of the tunnel on the west side of the Tunnelweg in Nijmegen a facelift. Moreover, Muur voor Talent stems from the observation that the places where young artists can present their work are declining. With this project they want to give young talented artists the opportunity to present themselves and build on their portfolio and to introduce residents from the surrounding neighborhoods to art in public space. The project is the start of a collaboration of at least three years and every year a new, young talented artist is selected to carry out the assignment.

This year Jelle Slof is the invited artist. Jelle made a ''paint by number'' image on the wall of the tunnel. Jelle organized a coloring contest for the coloring of the project. About 50 interested people from the age category 7 to 70 took part in the competition and tried to create a surprising color scheme with the most original color palette possible.

The winner was announced on 21 November in the presence of alderman Noël Vergunst. Iris Rossen (8 years old) is the winner and in February 2019 the wall was colored based on her drawing.

Jelle is a visual artist and completed his Bachelor of Fine Art in 2016 at ArtEZ, the School of the Arts. Jelle works as a postman and artist and is a future teacher. Jelle works on perception under the influence of rules such as: time pressure, mass production, and change of format. All these factors play an important role in how we view the craft today and when we think we see a "craft" made work.

More info: www.jelleslof.nl.

Jelle Slof
Jelle Slof
Jelle Slof
Jelle Slof