23.11.2017

DerdeWal@HAN herky-jerky

23.11.2017

[English text below Dutch]

Herky-jerky is slang. Het is een Engelse uitdrukking voor iets dat het karakter heeft van plotselinge, onregelmatige of onvoorspelbare bewegingen of stijl. Je zou kunnen zeggen dat het een geheel is van gespring van de hak op de tak. In horten en stoten. Terwijl het toch één samenhang vormt.

Zo zou je ook een gesamtkunstwerk kunnen duiden: een samenspel van verschillende kunsten of verschillende soorten kunst. Verschillende onderdelen die vanuit diversiteit één geheel vormen. De uiteenlopende werkwijzen die kunstenaars hanteren zullen, als zij worden samengevoegd, een relatie aangaan met elkaar. Elke maker heeft immers zijn of haar eigen stem waarmee een boodschap wordt geuit. Samengevoegd zou je kunnen zeggen dat al die verschillende stemmen resoneren en samenklinken. Soms harmonieus; soms dissonant.

Jelle Slof streven in de kunst, en probeert, met behulp van humor en schijnbare naïviteit, zich te profileren als "conceptueel ambachtsman". Roy Ruepert Covergirl, put that bass in your walk. Anke van den Brink zoekt naar het gebied wat zich bevindt tussen het onthouden en iets vergeten. Het onophoudelijk voorbijgaan, de onophoudelijke herhaling van ons bestaan en hoe alles altijd anders loopt. Malou Rutten Als ik nadenk speel ik met een stuiterbal, ik zie mijn reflectie in de glitters in de bal, een mini universum in mijn hand.Ik kan kijken naar mezelf daarbinnen gereflecteerd, die mini Malou’s die naar me kijken terwijl ik naar hen kijk. Drs. Isabelle Bisseling deed cultuurhistorisch en (neuro)biologisch onderzoek naar de kleur blauw en ontdekte dat onze ervaring van deze kleur niet alleen rustgevend is voor ons oog en brein, maar tevens actief aanzet tot contemplatie en verbeelding. Ze probeert in haar werk de beschouwer te verleiden om het onbekende te verkiezen boven het vertrouwde en onderzoekt op welke manieren de kleur blauw hieraan kan bijdragen. Bart Koldewee Het werk van Bart Koldewee bestaat uit een persoonlijk onderzoek waar in vorm, verhouding en geometrie een grote rol spelen. De schilderijen zijn het resultaat van het toepassen van zelfopgelegde regels. Terence Baier 'Roland' gives insight in a relationship between a daughter and her father, who staggered through parenthood due to his mental state. Maria Dabrowski De oorsprong van haar werk ligt in de documentairefotografie. Haar lange termijn projecten, die een aanzienlijke betrokkenheid uitbeelden, zijn vaak te zien in foto-installaties en in boekvorm. Janneke Baltussen Een belangrijk aspect van mijn werk is tactiliteit, het 'voelbare'. Dat geldt zowel voor mijn materiaalkeuze als voor de afbeeldingen, die een illusie van aanraakbaarheid bezittenNurzehra Ulukaya Mijn werk gaat vaak over de waarneming, over het mentale en het onderbewuste, de toestand tussen waken en dromen. Zo ontstaan beelden met een surrealistische twist, soms licht duister. Vince Donders On the 5th day came the rains | Blackened the earth with oil stains | A gift by obscurity bestow | Fire up high | And liquid below

Derde Wal selecteerde een aantal kunstenaars, die in de loop van de tijd steeds werk toevoegden aan de groeiende tentoonstelling.

De tentoonstelling was te zien tot en met 28 november in de gang bij de opleiding Creatieve Therapie.
Op 23 november waren er kunstenaarsgesprekken voor geïnteresseerde studenten.

Met dank aan: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Herky-jerky is slang. It is an English expression for something that has the character of sudden, erratic or unpredictable movements or style. You could say that it is a whole of jumping from heel to branch. In fits and starts. While it still forms one coherence.

In this way you could also interpret a 'Gesamtkunstwerk': an interplay of different arts or different types of art. Different parts that form a whole from diversity. The diverse working methods that artists use will, if they are combined, enter into a relationship with each other. After all, every maker has his or her own voice with which a message is expressed. Put together you could say that all those different voices resonate and sound together. Sometimes harmonious; sometimes discordant.

Jelle Slof strives for art, and tries, with the help of humor and apparent naivety, to present himself as a "conceptual craftsman". Roy Ruepert Covergirl, put that bass in your walk. Anke van den Brink searches for the area between remembering and forgetting something. The incessant passing, the incessant repetition of our existence and how everything always turns out differently. Malou Rutten When I think I play with a bouncing ball, I see my reflection in the glitter in the ball, a mini universe in my hand. I can look at myself reflected in there, those mini Malou's looking at me as I look at them. drs. Isabelle Bisseling did cultural-historical and (neuro)biological research into the color blue and discovered that our experience of this color is not only soothing for our eyes and brain, but also actively encourages contemplation and imagination. In her work she tries to tempt the viewer to prefer the unknown to the familiar and investigates how the color blue can contribute to this. Bart Koldewee The work of Bart Koldewee consists of a personal investigation in which form, proportion and geometry play a major role. The paintings are the result of applying self-imposed rules. Terence Baier 'Roland' gives insight into a relationship between a daughter and her father, who staggered through parenthood due to his mental state. Maria Dabrowski The origin  of her work lies in documentary photography. Her long-term projects, which depict considerable involvement, are often featured in photo installations and in book form. Janneke Baltussen An important aspect of my work is tactility, the 'tangible'. This applies to my choice of materials as well as to the images, which have an illusion of touchability. Nurzehra Ulukaya My work is often about perception, about the mental and the subconscious, the state between waking and dreaming. This creates images with a surreal twist, sometimes slightly dark. Vince Donders On the 5th day came the rains | Blackened the earth with oil stains | A gift by obscurity bestow | Fire up high | And liquid below

Derde Wal selected a number of artists, who over time continued to add work to the growing exhibition.

The exhibition was on display until 28 November in the corridor of the Creative Therapy course.
On November 23 there were artist talks for interested students.

Thanks to: Hogeschool van Arnhem and Nijmegen

Jelle Slof:
Roy Ruepert:
Anke van den Brink:
Malou Rutten:
Isabelle Bisseling:
Bart Koldewee:
Terence Baier:
Maria Dabrowski:
Janneke Baltussen:
Nurzehra Ulukaya:
Vince Donders:
Jelle Slof
Roy Ruepert
Anke van den Brink
Malou Rutten
Isabelle Bisseling
Bart Koldewee
Terence Baier
Maria Dabrowski
Janneke Baltussen
Nurzehra Ulukaya
Vince Donders