Hans-Hannah

Duvelijcke const ochte toverie

ACT 1
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

De manier waarop een verhaal wordt verteld beïnvloedt hoe we ons er empathisch toe verhouden. Hedendaagse heldenverhalen met veel geweld zijn dominant. Door deze verhalen wordt ons geloof in mogelijke verandering gelimiteerd. Hans-Hannah voelt een sterke urgentie om bekende en onbekende verhalen te hervormen, om ons menselijke perspectief op de wereld te heroverwegen en bevragen, om andere, ongehoorde stemmen een podium te bieden. Als een host van performances, video’s en installaties nodigt Hans-Hannah het publiek uit om te luisteren naar de aarde via verhalen, oud en nieuw, feitelijk of fictief. Alsof je luistert naar de stem van het onderling verbonden multiversum. Als host van haar eigen systeem omarmt zij verschillende personages, verschillende zelfen, elfen die een verhaal vertellen. Met deze (z)elfen onderzoekt ze diverse perspectieven en beweegt zich van ego-vriendelijk naar eco-vriendelijk. Weg van de competitieve zelf, richting een rizomatische identiteit die intieme relaties aangaat met andere wezens. Samen met het publiek wil zij het onbekende en het vergeten ontcijferen om nieuwe verhalen te creëren.

Tijdens Social Aspects zal Hans-Hannah zich verdiepen in het hedendaagse en historische feiten verbonden met de stad Nijmegen. In hoeverre kunnen we leren van de historische herinneringen; wat vertellen zij ons over de relatie wij hebben met onze omgeving? Kunnen wij iets leren van de manier waarom tovenaars en tovenaressen warden vervolgt in 1500? Kunnen we met deze kennis onze relatie tot de gedeelde planeet verbeteren? 

Op 12 juni presenteerde Hans-Hannah samen met Richard Bolhuis en Simone Albers ACT 1. Hier gingen zij onder begeleiding van archeoloog Marieke Helsen en chemicus Frans Eppink de Ooijpolder in, voor een wandeling die eindigde bij een paviljoen-in-progress. De middag stond in het teken van de relatie die de mens heeft met de gecultiveerde natuur en de historie en totstandkoming van de Ooij.

The way a story is being told influences how we relate to it on an empathetic level. Today heroic stories that embrace violence are dominant. These narratives limit our feeling towards possible change. Hans-Hannah feels a strong urgency to re-shape the narrative of known and unknown stories, to reconsider our perspective of the world and give agencies to different voices. As a host, from performances, videos and installations, Hans-Hannah invites the audience to hear the earth speaking through stories: old and new, factual and fictional. As if you listen to a message from interconnected universes. Being the host of her own systems, she embodies different personas, different selves, elves that tell a story. Through these (s)elves she researches from different perspectives, and moves from ego-friendly to eco-friendly, away from the competitive self towards a widening of rhizomatic identities in intimate relations to other beings. Together with the audience she wants to decipher the unknown or forgotten words, to create new stories.

During Social Aspects, Hans-Hannah delves into the present and historical facts connected to the city of Nijmegen. To what extent can we learn from historical memories, what do they tell us about relationships we have with our surroundings? Can we learn from the way witches and wizards were accused in 1500, and with this knowledge improve our relationship with a shared planet? 

On June 12, Hans-Hannah, together with Richard Bolhuis and Simone Albers, presented ACT 1. They entered the Ooijpolder, accompanied by archaeologist Marieke Helsen and chemist Frans Eppink for a walk that ended at a pavilion-in-progress. The afternoon was devoted to the relationship that men has with cultivated nature and the history and development of the Ooij.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

Hans-Hannah is in 2020 afgestudeerd aan ArtEz in Arnhem. Naast verschillende plekken in Nederland heeft zij geëxposeerd en residenties gedaan in Italië, Zweden, Israël en Noorwegen. Ze werkt individueel, maar ook in collectieven. Waaronder in het collectief samen met Emiel Ambroos, ook deelnemend kunstenaar aan Social Aspects 2022.

Hans-Hannah verkent onder andere hiërarchie, structuren en historie en schudt conventies op in haar innemende installaties. In haar werk geeft zij de toeschouwer of de toevallige passant ook een rol en bestudeert de verbindingen die mensen en dingen met elkaar aangaan. 

Hans-Hannah graduated from ArtEz in Arnhem in 2020. In addition to various places in the Netherlands, she has exhibited and resided in Italy, Sweden, Israel and Norway. She works individually, but also in collectives. Including in the collective together with Emiel Ambroos, also participating artist in Social Aspects 2022.

Hans-Hannah explores hierarchy, structures and history and shakes up conventions in her captivating installations. In her work she also gives the viewer or passer-by a role and studies the connections between people and things.