Richard Bolhuis

The Arrival of Qi

ACT 1
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

In de soundscapes, installaties, tekeningen, muziek en projecties van Nederlands-Engelse maker Richard Bolhuis staat mysterie, verwondering, luciditeit, dynamiek en het prikkelen van de zintuigen centraal. Organische vormen en geluiden trekken je aandacht zonder invasief te zijn en tegelijkertijd poogt Richard de toeschouwers op te laten gaan in zijn werk. Zijn projecten zijn locatie-specifieke interventies die één zijn met hun omgeving. Hij bindt zich niet aan een begin of eind of grenzen als zodanig, maar richt zich op objecten die in beweging zijn en waarbij de toeschouwer ook deelnemer wordt.

De historische en natuurlijke omgeving van Nijmegen bieden tijdens Social Aspects fundament voor een audiovisuele installatie. Richard bestudeert de mogelijkheden van de publieke ruimte en reageert hierop door omgevingsgeluid vast te leggen en op een nieuwe manier ten gehore te brengen. Bovendien experimenteert hij met zinnenprikkelende soundscapes die niet alleen hoorbaar, maar ook voelbaar zijn. Op deze manier kan de toeschouwer deel worden van de installatie door erdoorheen te lopen en de vibraties te voelen. Zijn studie zal leiden tot een werk dat uitsluitend op de door Richard gekozen locatie kan bestaan en waarbij de omgeving en de omstander onlosmakelijk met het object verbonden zijn.


Op 12 juni presenteerde Richard Bolhuis samen met Simone Albers en Hans-Hannah ACT 1. Hier gingen zij onder begeleiding van archeoloog Marieke Helsen en chemicus Frans Eppink de Ooijpolder in, voor een wandeling die eindigde bij een paviljoen-in-progress. De middag stond in het teken van de relatie die de mens heeft met de gecultiveerde natuur en de historie en totstandkoming van de Ooij.

Mystery, amazement, lucidity, dynamics and stimulation stand at the heart of Dutch-English creator Richard Bolhuis' soundscapes, installations, drawings, music and projections. Organic shapes and sounds grab your attention without being invasive and at the same they immerse the audience in his work. His projects are location-specific interventions that are one with their environment. He does not bind himself to a beginning or end or boundaries as such, but focuses on objects that are in motion and in which the spectator also becomes a participant.

The historic and natural surroundings of Nijmegen provide the foundation for an audiovisual installation during Social Aspects. Richard studies the possibilities of public space of public space and responds to this by capturing ambient noise and reproducing it in a new way. Moreover, he experiments with titillating soundscapes that are not only audible, but also tangible. In this way, the viewer can become part of the installation by walking through it and feeling the vibrations. His study will lead to a work that can only exist on a specific location and in which the environment and the bystander are inextricably linked to the object.

On June 12, Richard Bolhuis, together with Simone Albers and Hans-Hannah, presented ACT 1. They entered the Ooijpolder under the guidance of archaeologist Marieke Helsen and chemist Frans Eppink for a walk that ended at a pavilion-in-progress. The afternoon was devoted to the relationship that men have with cultivated nature and the history and development of the Ooij.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

Richard Bolhuis is in 2001 afgestudeerd aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en sindsdien heeft hij uiteenlopende internationale ervaringen opgedaan. Hij heeft geëxposeerd in Nederland, België, Ierland en Engeland en hij heeft programma's en geluidsinstallaties verzorgd voor kanalen in Australië, Duitsland, Verenigde Staten, Engeland en Ierland. Naast zijn bezigheden als beeldend kunstenaar schrijft hij publicaties voor verschillende kanalen en speelt hij in de band House of Cosy Cushions.

Richard is geen vreemde van de publieke ruimte aanvliegen. Met zijn locatiespecifieke installaties prikkelt hij zoveel mogelijk zintuigen op nieuwe manieren en zorgt hij voor een nieuwe kijk op de omgeving. In dit proces gaat hij bijzondere samenwerkingen aan die leiden tot een verrassende samengang van thema's, zoals zijn huidige residentie bij Paradigm, dat bekend staat om de elektronische muziek programmering in Groningen. 

Richard Bolhuis graduated from the Utrecht School of the Arts in 2001 and since then he has gained diverse international experiences. He has exhibited in the Netherlands, Belgium, Ireland and England and has provided programs and sound installations for channels in Australia, Germany, United States, England and Ireland. In addition to his activities as a visual artist, he writes publications for various platforms and plays in the band House of Cozy Cushions.

Richard is no stranger to approaching public space. With his location-specific installations, he stimulates as many senses as possible in new ways and provides a new view of the environment. In this process he enters into specific collaborations that lead to a surprising fusion of themes, such as his current residency at Paradigm, which is known for the electronic music programming in Groningen.