Oscar van Leest

Entangled Echolocation

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Toekomstbeelden. Dat is wat Oscar van Leest onderzoekt en verzamelt tijdens Social Aspects. Onze ideeën over de toekomst worden veelal ingegeven worden door de populaire cultuur en politieke speerpunten. Een hang naar vooruitgang gaat vaak gepaard met angst voor de vormen die dat kan aannemen. Oscar: ‘Ik vind het spanningsveld tussen utopie en dystopie interessant. Een dystopie is overigens een luxeproduct. Terwijl het Westen bang is voor bepaalde toekomstscenario’s en het zich kan veroorloven om daarover te fantaseren, leeft een deel van de wereld al in dergelijke omstandigheden.’ Is de toekomst dichterbij dan we denken?

Met een methode die hij futuristic landscaping noemt, brengt Oscar brengt verbanden rondom het toekomstdenken in kaart. ‘Ik ben er niet op uit om een vooropgezet verhaal of scenario te presenteren. Het gaat mij om het proces, het waarnemen van patronen en constateringen die buiten wat wij denken te kunnen bevatten liggen. De essentie van mijn aanvankelijke vraag kan daarbij komen te vervallen.’ De focus van zijn verkenningen ligt momenteel bij natuur en technologie, en het punt waar die twee ogenschijnlijke uitersten samenkomen.

Images of the future. That’s what Oscar van Leest researches and collects during Social Aspects. Our ideas about the future are often inspired by popular culture and political spearheads. A desire for progress is often accompanied by fear of the consequences. Oscar: ‘The tipping point between utopia and dystopia is interesting to me. A dystopia is a luxury product, by the way. While the West is afraid of certain future scenarios and can afford to fantasize about them, part of the world already lives in such conditions.’ Is the future closer than we think?

Using a method he calls futuristic landscaping, Oscar maps connections around future thinking. ‘It’s not my intention to present a preconceived story or scenario. I am concerned with the process, observing patterns and notions that lie beyond what we think we can grasp. The essence of my initial question may be dropped in the process.’ The focus of his explorations currently lies with nature and technology, and the point where those two apparent extremes converge.

bio

[English text below Dutch]

Oscar van Leest woont en werk in Arnhem.

Middels audiovisuele installaties, zintuiglijke ervaringen en geluidsontwerp reflecteert hij op modern en historisch gebruik van media, en onze (politieke) relatie daartoe. Hij is tevens co-founder van Syntax Collective. Dit is een platform voor kunst, geluid en dialoog in de vorm van club nights, een podcast en een radioshow.

Website / instagram / facebook

Oscar van Leest is an artist based in Arnhem, The Netherlands.

Through audiovisual installations, sensory experiences and sound-design he reflects on on modern and historical media and technologies, and our relationships and politics to them. He is also the co-founder of Arnhem’s Syntax collective. Syntax provides a platform for arts and sounds in the form of club nights and a radio show and through dialogue in the form of podcasts. 

ACT

[English text below Dutch]

Ian Skirvin en Oscar van Leest dirigeren op 27 maart een concert van toevalligheden. Een gelegenheidsorkest bespeelt de ruimte van een verlaten zorgcentrum met hun eigen (on)bewustzijn. Handelingen leiden tot geluiden die op hun beurt weer bewust maken van de handeling zelf.

Volledigeverslag act-1-play-by-ear

On the 27th of March, Ian Skirvin and Oscar van der Leest will conduct a concert of coincidences. The orchestra will play the rooms of an abandoned care facility by employing their (sub)consciousness as an instrument. Acts will lead to sounds which in turn will make one aware of acting.

Full report act-1-play-by-ear

landschap

[English text below Dutch]

In zijn audiowerk speelt hij met wat we als natuur ervaren. Geluidsopnames van buiten worden bewerkt in een door Oscar geschreven programma, terwijl synthetisch geluid eigenschappen krijgt die het natuurlijk laten klinken. De uiteindelijke geluiden hangen zo in tussen organisch en mechanisch. Ze spelen met onze verwachting, zijn herkenbaar en onvoorspelbaar tegelijk. Het schemergebied dat zo hoorbaar wordt, hangt samen met onze omgang met het landschap om ons heen. Oscar: ‘In Nederland wordt overal een bestemmingsplan op toegepast. Daarmee lijkt te worden afgebakend wat de stad is en wat natuur. Maar ook de natuur is gecultiveerd, denk bijvoorbeeld aan de Oostvaardersplassen.’ Andersom kan de natuur oprukken in stedelijk gebied. Dit in elkaar grijpen noemt Oscar entanglement.

Ook in het beeldmateriaal dat hij verzamelt, is een dergelijke verwikkeling zichtbaar. Zoals blootliggende elektrische bedrading in een jungleachtige omgeving. Of de esthetiek van dag en nacht nabootsende ledverlichting boven eindeloze rijen planten. ‘Dat we een fundamenteel natuurlijk verschijnsel zoals het verschil tussen dag en nacht nabootsen maar dan heel steriel en onnatuurlijk intrigeert me’ zegt Oscar. ‘Daar gaat vaak een motivatie achter schuil om dingen zo efficiënt mogelijk te maken. Dat is een problematisch en zorgelijk gegeven. Toch vind ik het op een bepaalde manier ook spannend, omdat er onbedoeld bizarre vormen uit voortkomen. Het onverwachtse en onvoorspelbare prikkelt me.’ Het uncanny gevoel dat dat onvermijdelijk oplevert, komt terug in zijn audiovisuele installatie. 

In his audio work, he plays with what we experience as nature. Sound recordings from outside are edited in a program written by Oscar, while synthetic sound is given characteristics that make it sound natural. The final sounds thus hover between organic and mechanical. They play with our expectation, are recognizable and unpredictable at the same time. The twilight zone that becomes audible is related to our relationship with the landscape surrounding us. Oscar: ‘In The Netherlands a development plan is applied to everything. This seems to define what is city and what is nature. But nature is also cultivated, take for instance the Oostvaardersplassen. Vice versa, nature can encroach on urban areas. This interlocking is what Oscar calls entanglement.’

Such entanglement is also visible in the imagery he collects. Like exposed electrical wiring in a jungle-like environment. Or the aesthetics of day and night imitating LED lights above endless rows of plants. ‘That we mimic a fundamental natural phenomenon like the difference between day and night, but in a very sterile and unnatural way, intrigues me,’ says Oscar. ‘There’s often a subjacent motivation to make things as efficient as possible. A problematic and worrisome thing. Yet in a way I also find it thrilling, because unintentionally bizarre forms arise from it. The unexpected and unpredictable excites me.’ The uncanny feeling that this inevitably produces is reflected in his audiovisual installation.

met dank

Met dank aan, Bankgiro Loterij, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright, Stroomversneller Schakel 025 en Mondriaan Fonds.